POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. UE. L Nr 119, str. 1) – dalej „RODO”, RC SQUAD Cezary Pawlus (dalej również jako „RC SQUAD”) przekazuje w dalszej części informacje dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

 

Rozdział 1.

Administrator

 1. Administratorem danych osobowych jest RC SQUAD Cezary Pawlus z siedzibą 54-210 Wrocław, ul. Dokerska 4/12, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEiDG , NIP 897-160-94-81, REGON 022352259.
 2.  We wszystkich sprawach przetwarzania danych osobowych przez nas oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się na adres e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub pisemnie na adres Administratora podany wyżej.

Rozdział 2.

Cel i zakres przetwarzania danych

 1. Każdorazowo cel i zakres zbieranych danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynikają z wyraźnej i dobrowolnej zgody Klienta lub obowiązujących przepisów prawa. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówień i dokonywanych zakupów oraz realizacji dostaw - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku
 2. Dane osobowe Klientów są gromadzone w celu:
  1. Przedstawiania ofert handlowych w odpowiedzi na Państwa zapytania, prowadzenia ustaleń techniczno-handlowych,
  2. Zawarcia i realizacji umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, w tym kontaktowania się z Państwem w związku z jej realizacją (włącznie z dostawą produktów),
  3. Wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawianie i przechowywanie faktur VAT, dokumentów księgowych itp. Przetwarzanie odbywa się na podstawie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO).
  4. Przyjmowania i rozpatrywania skarg i reklamacji,
  5. Marketingu bezpośredniego własnych produktów w przypadku wyrażenia na nią zgody przez Klienta,
  6. Dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, w tym także osób trzecich,

Dane osobowe

 1. Administrator przetwarza jedynie te dane, które są niezbędne do prawidłowego realizowania świadczonych przez niego usług. Rozróżniamy dwie kategorie przetwarzanych danych, tj. dane o charakterze podstawowym oraz dane rozszerzone. W zakresie danych podstawowych przetwarzamy jedynie następujące dane użytkownika:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres e-mail,
  3. Adres kontaktowy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość),
  4. Adres wysyłkowy - w przypadku, gdy różni się od adresu kontaktowego,
  5. nr telefonu, faxu
  6. stanowisko zajmowane w ramach organizacji
  7. numer rachunku bankowego
 1. Oprócz powyższych danych Administrator dodatkowo może przetwarzać inne dane osobowe - dane rozszerzone, które obejmują m. in.:
  1. adres zamieszkania,
  2. nazwa i siedziba przedsiębiorstwa,
  3. adresy korespondencyjne przedsiębiorstwa,
  4. nr NIP,
  5. dane statystyczne.
 1. Dane rozszerzone gromadzone są w celu wykonania określonych usług zgodnie z postanowieniami właściwych regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną, a także w celu wystawienia faktury VAT.
 2. Dane te nie podlegają żadnej weryfikacji.
 3. Podanie wszelkich danych osobowych ma charakter dobrowolny, może być jednak niezbędne do realizacji pewnej kategorii świadczonych usług.

Rozdział 3.

Udostępnianie danych

 1. Administrator bez zgody osoby, której dane dotyczą nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom, poza wyjątkami przewidzianymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego.
 2. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 3. odbiorcami danych osobowych są:
 4. pracownicy naszej firmy zajmujący się obsługą Państwa zapytań oraz realizacją umów,
 5. operatorzy pocztowi i kurierzy,
 6. podmioty świadczące na rzecz RC SQUAD Cezary Pawlus usługi księgowe, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe.
 7. operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,
 8. organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 9. firmy, z którymi zawarliśmy umowy na powierzenie przetwarzania danych osobowych, które wspierają nas w świadczeniu usług

Udostępniamy tylko te dane osobowe, które umożliwiają wyżej wskazanym podmiotom świadczenie przez nich usług

 1. Ewentualne wysyłanie materiałów reklamowych oraz marketingowych jest zawsze uzależnione od uprzedniego wyrażenia zgody przez Użytkownika. Każdy Użytkownik w każdym czasie ma prawo do cofnięcia zgody na przekazywanie dotyczących go danych oraz otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (e-mail).
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw poza obszar Unii Europejskiej

 

Rozdział 4.      

Czas przechowywania danych.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  1. Do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/ świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa
  2. Do momentu zakończenia współpracy.
  3. Do czasu zakończenia relacji biznesowej.
  4. Przez okres 6 lat na podstawie art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej lub dane kontrahentów przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach analityki oraz planowania biznesowego w oparciu o art. 6 ust 1. lit. f RODO.
 2. Jeśli przetwarzamy dane osobowe w oparciu o Państwa zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
 3. Tam gdzie dane przetwarzamy w oparciu o uzasadniony interes Administratora, dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celu jeśli zgłoszą Państwo sprzeciw wobec takiego przetwarzania, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania nadrzędnych wobec Państwa interesów (np. dochodzenie roszczeń.

 

Rozdział 5.

Prawa osób, których dane są przetwarzane

 1. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo do ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania usunięcia. Ponadto, zgodnie z art. 15-21 RODO, Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia tych danych.
 2. Po usunięciu danych osobowych, Administrator ma prawo przetwarzać jedynie te dane, które są niezbędne zgodnie z właściwymi przepisami prawa w celu potwierdzenia wykonania usługi, rozliczenia podatków, przez okres wskazany w tych przepisach.
 3. Administrator może także przetwarzać dane osobowe obejmujące imię i nazwisko lub adres poczty elektronicznej w celu zapobieżenia dalszemu przetwarzaniu innych danych osobowych oraz potwierdzenia, usunięcia danych. Usunięcie danych nie dotyczy usunięcia informacji, które nie zawierają danych osobowych.
 4. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Operatora danych osobowych narusza przepisy RODO, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pozostałe

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia, wykonania umowy, obsługi i współpracy pomiędzy Kontrahentami a RC SQUAD Cezary Pawlus.

Państwa dane osobowe pozyskiwane są przede wszystkim od Państwa, w wyniku komunikacji telefonicznej, drogą elektroniczną lub podczas innego rodzaju komunikacji z naszą firmą.

Informujemy, że możemy pozyskiwać Państwa dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry przedsiębiorców CEIDG lub KRS w celu weryfikacji podanych nam informacji. Zakres przetwarzanych danych będzie w takim przypadku ograniczony do danych dostępnych publicznie w odpowiednich rejestrach.

W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu: adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod nr telefonu 730 723 730.